Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Barne- og ungdomsforsikring

Forsikring for barne- og ungdomsforsikring

Du kan velge om du ønsker å tegne en Barneulykkesforsikring eller en Barne- og ungdomsforsikring.

 

Barne- og ungdomsforsikringen dekker både ulykke og sykdom og kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år. Denne forsikringen forutsetter godkjent helseerklæring.

Barneulykkesforsikringen er en ren ulykkesforsikring og kan kjøpes fra barnet er født til han/hun er 18 år. Denne forsikringen opphører når barnet fyller 26 år.

 

 BarneulykkeBarn- og ungdomErstatning inntil
Medisinsk invaliditet25 G
Behandlingsutgifter1 G
Død som følge av ulykke1 G
Arbeidsuførhet9 G
Utvalgte sykdommer4,5 G
Dagpenger ved sykehusopphold650 kr pr dag
Utvidet hjelpestønad5 G
Ombygging av bolig2 G
Død som følge av sykdom1 G
G = 92.576 pr 1.5.2016 (Folketrygdens grunnbeløp)

 

Medisinsk invaliditet

Blir barnet utsatt for en ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet, vil barnet få utbetalt en engangserstatning.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1 G. Forutsetningen er at barnets lege mener det er behov for behandlingen og at behandlingsutgiftene ikke dekkes av NAV/Helfo.

Død

Dør barnet som følge av en ulykkesskade utbetales 1 G. Under Barne- og ungdsomsforsikringen omfattes også dødsfall som følge av sykdom.

Arbeidsuførhet

Engangsutbetaling ved min. 50 % varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og utbetales tidligst når barnet er 18 år.

Utvalgte sykdommer

Erstatningen utgjør 4,5 G. Eksempler på utvalgte sykdommer er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se vilkårene for fullstendig oversikt over hvilke sykdommer som gir rett til utbetaling.

Dagpenger ved sykehusopphold

Dagpenger utbetales til foresatte/verge når barnet er innlagt på sykehus i mer enn 10 dager som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen er kr 650 per dag i maks 365 dager for samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. Erstatningen er skattepliktig.

Utvidet hjelpestønad

Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger vedtak fra NAV om innvilget hjelpestønad. Utbetaling ytes med maks 5 G. Se egen tabell i vilkårene.

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig dekkes med inntil 2 G hvis ulykkesskaden eller sykdommen gir grunnlag for det. Se vilkår for nærmere detaljer.

Generelt

 • Symptomer som er påvist tre første måneder etter undertegnet helseerklæring
 • Militærtjeneste under tjeneste i væpnede styrker
 • Krigsrisiko, atomkjernereaksjoner, terror
 • Skader som skyldes alkohol- og ruspåvirkning, etter fylte 16 år
 • Forgiftning på grunn av mat, drikke eller nytelsesmidler, etter fylte 16 år
 • Skader pga ekstremsport etter fylte 16 år
 • Psykiske skader alene
 • Skader etter medisinske undersøkelser, behandlinger, inngrep og medikamenter

Utgifter

 • Behandling som ikke er foreskrevet av lege
 • Behandling og opphold på private klinikker
 • Opphold på hotell og rekonvalesenthjem

Sykdom

 • Sykdommer som ikke er listet i vilkårene
 • Sykdommer som barnet har ved kjøp av forsikringen