Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Styreansvar

Forsikring for styreansvar

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.

Styreansvarsforsikring betyr større trygghet under utføring av styreverv for det enkelte medlem og selges samlet for hele styret.

Hvem er dekket under forsikringen?

 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Styremedlemmer/varamedlemmer som har vært eller blir styremedlem.

For selskaper dekkes også

 • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
 • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet
 • Medlem av bedriftsforsamling

Forsikringen dekker

 • Styremedlemmers rettslige erstatningsansvar
 • Økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting
 • Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen

Generelt

 • Kontraktsansvar
 • Tap i egen formue
 • Tap som skyldes straffbare handlinger
 • Krav som følge av at sikrede har påtatt seg konsulentoppdrag eller opptrådt som rådgiver for forsikringstaker mot særskilt godtgjørelse ut over ordinært honorar eller lønn
 • Bøter, dagmulkt og lignende
 • Krav som følger av skade som sikrede selv har forårsaket ved forsett, eller der den forsikrede forsettlig har overtrådt lov eller forskrift
 • Krav som følger av miljøskade eller brudd på miljølovgivningen

Tap kan oppstå fordi styret har forsømt sin plikt til å overholde forsvarlige kontrollrutiner.

Ansvar overfor enkeltkreditorer: Kjøp av varer eller tjenester på kreditt på et tidspunkt styremedlemmene visste eller burde visst at virksomheten ikke var i stand til å oppfylle avtalen og kreditor ikke ble opplyst om dette.

Historie fra virkeligheten:

 • Selskapet, som drev innenfor monteringsbransjen, gikk med underskudd, og hadde negativ egenkapital. På tross av store betalingsproblemer inngikk selskapet en kontrakt med en annen aktør i bransjen. Dette selskapet skulle hjelpe det konkurstruede selskapet med oppfyllelsen av en montering som var forsinket.
 • Styreleder unnlot å redegjøre for den vanskelige økonomiske situasjonen selskapet var i da denne kontrakten ble inngått. Kort tid etter ble det begjært oppbud, og konkurs ble åpnet. Kontraktsmotparten stevnet deretter styrelederen personlig med krav om erstatning, under henvisning til at han hadde handlet uaktsomt og måtte kjennes erstatningsansvarlig for tapet påført selskapet.
 • Tingretten slår fast at styrelederen var godt informert om selskapets vanskelige økonomiske stilling. Den slår videre fast at insolvens må ha fremstått som innlysende for selskapet, og at situasjonen ved avtaleinngåelsen gav styrelederen en sterk oppfordring til å informere kontraktsmotparten om selskapets finansielle situasjon.